انکار جاهلانۀ شأن نزول آیه اطعام
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

انکار جاهلانۀ شأن نزول آیه اطعام

پرسش : آیا همان طور که ابن تیمیه مى گوید، نزولگفته می‌شود که با ترتیب خاصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سوره‌هایرا به وجود آورده‌اند. درکلمهبه همین معنا استفاده شده و آیاتبه عنوان ‌بینات‌ یعنی آشکار و واضح توصیف شده‌اند."> آیهاطعام در مورد اهل بیت(علیهم السلام)است که درواز آن نهی شده است. در احادیث،کلید بدی‌ها و مایه تباهیمحسوب گشته است. در مواردیگفتن مجاز و حتی گاهشمرده شده است. اضطرار، جنگ و آشتی‌دادن مومنان، برخی از این موارد است."> دروغاست؟
پاسخ اجمالی: ابن تیمیه از روی جهل، نازل شدن آیه اطعام را در حق اهل بیت، به صرف نازل شدن سوره انسان در مکه، دروغ شیعه می داند. درحالیکه اولا مکی یا مدنی بودن سوره های قرآن منافاتی با مدنی یا مکی بودن برخی آیه های آن ندارد. ثانیا روایات بسیاری حتی از منابع اهل سنت، شان نزول این آیات را درباره اهل بیت ذکر کرده اند. ثالثا هیچ اجماعی بر مکی بودن آن وجود ندارد و بسیاری از علما آن را مدنی می دانند. رابعا ممکن است سوره ای مکی باشد اما بعد از هجرت و بعد از فتح مکه در حجه الوداع در مکه بر پیامبر نازل شده باشد.
پاسخ تفصیلی: ابن تیمیه مى گوید:
علاّمه حلّىاست که درواز آن نهی شده است. در احادیث،کلید بدی‌ها و مایه تباهیمحسوب گشته است. در مواردیگفتن مجاز و حتی گاهشمرده شده است. اضطرار، جنگ و آشتی‌دادن مومنان، برخی از این موارد است."> دروغهایى را نقل مى کند که بر جهل نقل کننده آنها دلالت دارد؛ مثلاً مى گوید:است که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سوره«هل اتى» در حقّدر ادبیات شیعی، برای امام علی(ع)، حضرت زهرا (س)،وو نُه امام معصوم از فرزندان ایشان استفاده می‌شود.درتطهیر ومودت تعبیر اهل البیت را به کار برده و بر پاکی و وجوب محبت آن‌ها تصریح کرده است. پیامبرنیز در احادیثی مانندسفینه واز جایگاه والایدر دینسخن گفته است. آنان دارای مقام عصمت‌ اند و از نظرو فضیلت‌های دیگر بر همه اصحاب برتری دارند."> اهل بیتنازل شده است. و این سخن وىاست که درواز آن نهی شده است. در احادیث،کلید بدی‌ها و مایه تباهیمحسوب گشته است. در مواردیگفتن مجاز و حتی گاهشمرده شده است. اضطرار، جنگ و آشتی‌دادن مومنان، برخی از این موارد است."> دروغاست؛ زیرا هل اتى بهنزد اهل سنت، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز،اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب خلیفه اول شمرده شده است. برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر امامیه،به تنهایی، اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می‌تواند دلیلی برمعصومان و در اصطلاح فقهی کاشف ِمعصومان باشد. برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن،منقول، محصّل ومرکب است."> اجماععلما در مکّه نازل شده است، وبر دو نوع است: دائم و موقت(مُتعه). برای ازدواج، قرائت صیغه عقد ضروری است و رضایت طرفین کافی نیست. آیاتو روایات اهل بیت(ع)، بهو تشکیل خانواده اهمیتی بسیار داده‌اند. پیامبر (ص) نصف (یا دو سوم) دین کسی را که در جوانیکند، محفوظ دانسته و کسی را که ازازدواج روی گردانده، از خود نمی‌داند. در فرهنگ اسلامی، ترس از فقر و ناداری بر اثر ازدواج، عذری ناموجه و بدگمانی بهدانسته شده است."> ازدواجعلى با فاطمه پس از هجرت در مدینه انجام گرفته، و حسن و حسین پس از نزول هل اتى متولّد شده اند؛ پساست که درواز آن نهی شده است. در احادیث،کلید بدی‌ها و مایه تباهیمحسوب گشته است. در مواردیگفتن مجاز و حتی گاهشمرده شده است. اضطرار، جنگ و آشتی‌دادن مومنان، برخی از این موارد است."> دروغبودن سخن وى بر آگاهان به نزول آیات وعقلا و اگر در بین متدینین باشد،متشرعه نامیده می‌شود. سیره، دلیل مستقلی برای به دست آوردن حکم شرعی است، البته به شرطی که هم بدانیم از زمان حضور معصومین(ع) جریان داشته و دلیل نقلی دیگری بر رد آناز جانب ایشان وجود نداشته باشد.تنها بر جواز یا ممنوعیت یک عمل دلالت خواهد داشت و وجوب، استحباب، کراهت یا حرمت آن عمل ازقابل استنباط نیست."> سیرهآن بزرگواران پوشیده نیست.(1)
در پاسخ مى گوییم:
نا آگاهى و نادانى [و بی ادبی] این شخص منحصر به یکالله این است که برای دریافت هدایت معنوی و الهی، می‌باید بدین اشخاص تمسک جست و آنان به منزله دروازه‌های ورود به بارگاه خداوندند."> بابنیست، بلکه او جاهل به عقاید، جاهل به فِرَق و مذاهب گوناگون، جاهل به سیره، جاهل به احکام، جاهل به حدیث، و همچنین جاهل به علومآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآناست، به اندازه اى جاهل است که مطالب زیر[که بسیار روشن است] را نفهمیده است:
1 ـ مکّى بودناست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورهبا مدنى بودن برخى از آیات آن و بر عکس هیچ منافاتى ندارد و این امر دراست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورههاىآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنامرى عادّى است(2). و این همان قول ابن حصّار است که مى گوید:
گاهىگفته می‌شود که با ترتیب خاصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سوره‌هایرا به وجود آورده‌اند. درکلمهبه همین معنا استفاده شده و آیاتبه عنوان ‌بینات‌ یعنی آشکار و واضح توصیف شده‌اند."> آیهاى ازاست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورهمکّى، مدنى است وگفته می‌شود که با ترتیب خاصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سوره‌هایرا به وجود آورده‌اند. درکلمهبه همین معنا استفاده شده و آیاتبه عنوان ‌بینات‌ یعنی آشکار و واضح توصیف شده‌اند."> آیهاى ازاست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورهمدنى، مکّى است.(3)
2 ـ مطمئن ترین راه براى تشخیص مکّى یا مدنى بودناست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورهآن است که درباره شان نزول آن روایات مستفیضه وجود داشته باشد نه روایات بى سند و منقطع، بنابراین شیعه را جعل نکرده تا بر جهل ناقل آن و علاّمه حلّى دلالت کند، بلکه بسیارى از بزرگان اهلو پس ازکریم دومین منبعمسلمانان شمرده می‌شود.پیامبر بهمسلمانان حجت است وامامان شیعه، به اعتقاد علمایمعتبر است. اهل سنت، سنتغیر معصوم را نیز معتبر می‌دانند. فعل معصوم حداقل مجاز بودن آن عمل را نشان می‌دهد و تقریر معصوم نیز نشان‌دهنده جواز یک عمل است، به این شرط که معصوم از آن عملداشته باشد و منعی از ابراز عقیده خود نداشته باشد."> سنتاینرا نقل کرده اند و چنانچه اشکالى در آن باشد مشایخ اهل سنّت با علاّمه حلّى در آن یکسان خواهند بود[مشایخی که بارها ابن تیمیه به صداقت آنها اقرار کرده].
3 ـ [ابن تیمیه] ادّعا مى کند که علما بر مکّى بودن آن اتّفاق دارند؛ این سخن حقیقت ندارد، بلکه اکثریّت خلاف آن را گفته اند؛ چنانکه خازن در تفسیرش(4) از مجاهد و قتاده و بسیارى از راویان اهل سنّت نقل کرده است.
4 ـ افرادى چون حسن و عکرمه و کلبى و دیگران با اینکه به مکّى بودنگفته می‌شود که با ترتیب خاصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سوره‌هایرا به وجود آورده‌اند. درکلمهبه همین معنا استفاده شده و آیاتبه عنوان ‌بینات‌ یعنی آشکار و واضح توصیف شده‌اند."> آیهیا آیاتى از ایناست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورهقائلند، صریحاً گفته اند آیاتِ مربوط به اطعام، مدنى است.
5 ـ و سخن او که هراست که از انسجام محتوایی برخوردار بوده و دارای مطلع و مقطع است.کریم ۱۱۴دارد که اول آن فاتحه و آخر آنناس است.های- جزتوبه - با «بسمالرحمن الرحیم» آغاز می شود. لفظهشت بار به صورت مفرد و یک بار به صیغه جمع درکریم به کار رفته است. در توقیفی بودن و یا اجتهادی بودن ترتیبهایکریم اختلاف نظر وجود دارد."> سورهاى مکّى باشد حتماً پیش از هجرت نازل شده است، سخن درستى نیست؛ زیرا ممکن است پس از هجرت و در آخرین سفر پیامبر (حجّه الوداع) نازل شده باشد. به ویژه با توجّه به قول ابن جبیر و حسن و ضحّاک و عکرمه و عطاء و قتاده که گفته اند: «وَاَسِیراً» همه مومنان را دربر مى گیرد حتّى بردگان را، و ابن جریر و دیگران نیز بر این باورند.(5)
تاریخ انتشار: « 1393/02/11 »

مطالب مرتبط

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 768