شیعه و دوست داشتن مسیلمه کذّاب!!
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

شیعه و دوست داشتن مسیلمه کذّاب!!

پرسش : شیعه و دوست داشتن مسیلمه کذّاب!!
پاسخ اجمالی: ابن تیمیه شیعیان را متهم می کند که مرتدی همچون مسیلمه کذاب را دوست داشته و جنگ ابوبکر با او را ناحق می دانند. این اتهام به کلی بی اساس و پوچ است و کتابهای شیعه بهترین گواه برای کذاب و باطل بودن مسیلمه و ادعاهای او نزد شیعیان است. شیعه در عین غاصب دانستن ابوبکر در امر خلافت، همچون امام علی(ع)، در جنگ کفر و مسلمانان جانب مسلمانان را می گیرد.
پاسخ تفصیلی: ابن تیمیه مى گوید:
«مسیلمه کذّاب و پیروانش از معروف ترین مرتدّان بودند، با این حال شیعیان آن گونه که بسیارى از بزرگانشان مانند ـ علاّمه حلّى ـ و دیگران مى گویند، این مرتدّان را دوست مى دارند و معتقدند که آنان برحقّند وعادل بوده و از این رو، کارهای نادرست و حتی مجرمانه آنها حمل بر خطای درمی‌شود. از نظر شیعه،از این نظر با بقیه مسلمانان هیچ فرقی ندارند وهر یک از آنها باید به طریقی ثابت شود."> صحابهپیامبر. او پس از درگذشت رسول خدا، به همراه تعداد دیگری ازعادل بوده و از این رو، کارهای نادرست و حتی مجرمانه آنها حمل بر خطای درمی‌شود. از نظر شیعه،از این نظر با بقیه مسلمانان هیچ فرقی ندارند وهر یک از آنها باید به طریقی ثابت شود."> صحابهدربه عنوان جانشین پیامبر(ص)کردند."> سقیفه بنی ساعدهگرد آمدند تا علیرغم وصیت رسولدر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خدادربارهآن حضرتند و تنها تفاوتی که با او دارند، این است کهبر آنها نازل نمی‌شود. پس از وفات پیامبر اسلام(ص)،رسمی، (به جز دوره‌ کوتاه حکومت امام علی(ع))، عملاً به غیرمعصومان رسید و در حدود سیزده قرن اشخاص و خاندان‌های متعددی در گستره جهانخود را مصداق خلیفه پیامبر(ص) معرفی کردند."> خلافتعلی(ع)، دست به انتخاب خلیفه مسلمین بزنند. حاضران در سقیفه بنی ساعده، سرانجام باپیامبر. او پس از درگذشت رسول خدا، به همراه تعداد دیگری ازدرگرد آمدند تا علیرغم وصیت رسولدربارهعلی(ع)، دست به انتخاب خلیفه مسلمین بزنند. حاضران در سقیفه بنی ساعده، سرانجام بابه عنوان خلیفه رسول خدا(ص)کردند. وی اولین خلیفه از خلفای راشدین از نگاه اهلاست. در دیدگاه مشهور تاریخ‌نویسان، وی با پیامبر(ص) هجرت کرده و در غار ثور پنهان شد. در طول حکومت کوتاه او، حوادث بحث‌برانگیزی در تاریخرخ داد؛ از جمله واقعه فدک، جنگ‌های ردّه و شروع فتوحات."> ابوبکربه عنوان خلیفه رسول خدا(ص)یا خلیفه است. نخستیندرنبوی، بیعتِ حضرت علی(ع) و خدیجه(س) با آن حضرت پس از قبولاست."> بیعتکردند. وی اولین خلیفه از خلفای راشدین از نگاه اهلو پس ازکریم دومین منبعمسلمانان شمرده می‌شود.پیامبر بهمسلمانان حجت است وامامان شیعه، به اعتقاد علمایمعتبر است. اهل سنت، سنتغیر معصوم را نیز معتبر می‌دانند. فعل معصوم حداقل مجاز بودن آن عمل را نشان می‌دهد و تقریر معصوم نیز نشان‌دهنده جواز یک عمل است، به این شرط که معصوم از آن عملداشته باشد و منعی از ابراز عقیده خود نداشته باشد."> سنتاست. در دیدگاه مشهور تاریخ‌نویسان، وی با پیامبر(ص) هجرت کرده و در غار ثور پنهان شد. در طول حکومت کوتاه او، حوادث بحث‌برانگیزی در تاریخو روایات، بعد از آن دینی نخواهد آمد. نقطه آغازین این دین، سال ۶۱۰ میلادی در شهر مکه واقع در شبه جزیره عربستان است. پیام‌آور این دین حضرت محمد(ص) است که خاتم پیامبران لقب یافته است.کتاب آسمانی و قبله‌گاه مسلمانان خانه کعبه در شهر مکه است. آموزه‌هایدر سه دسته کلی عقاید، احکام وجای می‌گیرند. مهم‌تریناعتقادی آنو اساسی‌ترین عمل عبادی آناست. در دیندو مذهب عمده و اصلیو اهلوجود دارد."> اسلامرخ داد؛ از جمله واقعه فدک، جنگ‌های ردّه و شروع فتوحات."> ابوبکربه نا حقّ با آنان جنگید».(1)
در پاسخ مى گوییم:
اى کاش یک نفر در آنجا بود و از او مى پرسید که چه کسى به اوکه در موارد فراوانی مترادف اصطلاحاست، ولی برخیکه در موارد فراوانی مترادف اصطلاحاست، ولی برخیرا دارای معنایی عام‌تر دانسته و به هر گزارش تاریخی می‌گویند؛ چه کلامی از معصومان باشد و چه نقل تاریخ یا کلام غیرمعصوم."> خبررا دارای معنایی عام‌تر دانسته و به هر گزارش تاریخی می‌گویند؛ چه کلامی از معصومان باشد و چه نقل تاریخ یا کلام غیرمعصوم."> خبرداده که شیعه، مسیلمه و هم مسلکان وى را دوست مى دارد، مگر نه این است کهو روایات، بعد از آن دینی نخواهد آمد. نقطه آغازین این دین، سال ۶۱۰ میلادی در شهر مکه واقع در شبه جزیره عربستان است. پیام‌آور این دین حضرت محمد(ص) است که خاتم پیامبران لقب یافته است.کتاب آسمانی و قبله‌گاه مسلمانان خانه کعبه در شهر مکه است. آموزه‌هایدر سه دسته کلی عقاید، احکام وجای می‌گیرند. مهم‌تریناعتقادی آنو اساسی‌ترین عمل عبادی آناست. در دیندو مذهب عمده و اصلیو اهلوجود دارد."> اسلامدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ووو عمره،آنهاست."> رکندین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیردر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خدانیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازالله این است که برای دریافت هدایت معنوی و الهی، می‌باید بدین اشخاص تمسک جست و آنان به منزله دروازه‌های ورود به بارگاه خداوندند."> بابحفظ مصالح امت بر اودارای اقسام و دسته‌بندی‌های مختلفی است. مهم‌ترین واجبات شرعی، با عنوانمعروف‌اند که معروف‌ترین آنها، ده مورد است."> واجببود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازاسلامی به نصب الهی و جانشینی از پیامبر اکرم(ص) در امور دینی و دنیوی است. این آموزه، از اصول مذهبو از وجوه اختلاف اعتقادی میانو سنی است. بنابر آموزه‌های شیعه، پیامبر اکرم(ص) از ابتدای دوران رسالت و از نخستین دعوت علنی، به معرفی خلیفه خویش و امام مسلمانان پس از وفات خود، اهتمام جدی داشت."> امامتحضرت علی(ع) به نصب الهیکه در موارد فراوانی مترادف اصطلاحاست، ولی برخیرا دارای معنایی عام‌تر دانسته و به هر گزارش تاریخی می‌گویند؛ چه کلامی از معصومان باشد و چه نقل تاریخ یا کلام غیرمعصوم."> خبرداد. امامیه،فرزندش اسماعیل یا نواده‌اش محمد بن اسماعیل اعتقاد دارند و در مناطق و منابع مختلف به نام‌های گوناگون مانند باطنیه، تعلیمیه، سبعیه، حشیشیه، ملاحده و قرامطه خوانده شده‌اند. فرقه مشهور اسماعیلیه،تعلیمیه هستند. در حال‌ حاضر، اسماعیلیان‌ که‌ عمدتاً به‌ شاخه نزاری این‌ فرقه‌ تعلق‌ دارند، ومحمد بن ابی زینب یا مقلاص بن ابی الخطاب، شخصیتی است که در منابعاز او به عنوان شخصی که دراسماعیل دست داشته است نام برده‌اند."> اسماعیلیهوکه پیروان آن معتقدند پس ازحضرت علی، امام حسن، امام حسین و زید بن علی،به هر مردی از اولاد حضرت فاطمه(س) می‌رسد که مردم را بهخود دعوت کند و در ظاهر، عادل، عالم و شجاع‏ باشد و مومنان با او برایبیعت‏ کنند. این فرقه در سال‌های آغازین قرن ۲ هجری قمری ازمنشعب شد. یمن اقامتگاه اصلی زیدیان است. بر اساس برخی منابع  پیروانحدود ۳۵ درصد جمعیت کل یمن را تشکیل می‎دهند."> زیدیهمهمترین فرقه‌های مذهبدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعههمیشه او را کذّاب و دروغگو دانسته و افتضاحات او را نقل نموده است و کتاب هاىو روایات، بعد از آن دینی نخواهد آمد. نقطه آغازین این دین، سال ۶۱۰ میلادی در شهر مکه واقع در شبه جزیره عربستان است. پیام‌آور این دین حضرت محمد(ص) است که خاتم پیامبران لقب یافته است.کتاب آسمانی و قبله‌گاه مسلمانان خانه کعبه در شهر مکه است. آموزه‌هایدر سه دسته کلی عقاید، احکام وجای می‌گیرند. مهم‌تریناعتقادی آنو اساسی‌ترین عمل عبادی آناست. در دیندو مذهب عمده و اصلیو اهلوجود دارد."> اسلامدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ووو عمره،آنهاست."> رکندین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیردر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خدانیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازالله این است که برای دریافت هدایت معنوی و الهی، می‌باید بدین اشخاص تمسک جست و آنان به منزله دروازه‌های ورود به بارگاه خداوندند."> بابحفظ مصالح امت بر اودارای اقسام و دسته‌بندی‌های مختلفی است. مهم‌ترین واجبات شرعی، با عنوانمعروف‌اند که معروف‌ترین آنها، ده مورد است."> واجببود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازاسلامی به نصب الهی و جانشینی از پیامبر اکرم(ص) در امور دینی و دنیوی است. این آموزه، از اصول مذهبو از وجوه اختلاف اعتقادی میانو سنی است. بنابر آموزه‌های شیعه، پیامبر اکرم(ص) از ابتدای دوران رسالت و از نخستین دعوت علنی، به معرفی خلیفه خویش و امام مسلمانان پس از وفات خود، اهتمام جدی داشت."> امامتحضرت علی(ع) به نصب الهیکه در موارد فراوانی مترادف اصطلاحاست، ولی برخیرا دارای معنایی عام‌تر دانسته و به هر گزارش تاریخی می‌گویند؛ چه کلامی از معصومان باشد و چه نقل تاریخ یا کلام غیرمعصوم."> خبرداد. امامیه،فرزندش اسماعیل یا نواده‌اش محمد بن اسماعیل اعتقاد دارند و در مناطق و منابع مختلف به نام‌های گوناگون مانند باطنیه، تعلیمیه، سبعیه، حشیشیه، ملاحده و قرامطه خوانده شده‌اند. فرقه مشهور اسماعیلیه،تعلیمیه هستند. در حال‌ حاضر، اسماعیلیان‌ که‌ عمدتاً به‌ شاخه نزاری این‌ فرقه‌ تعلق‌ دارند، ومحمد بن ابی زینب یا مقلاص بن ابی الخطاب، شخصیتی است که در منابعاز او به عنوان شخصی که دراسماعیل دست داشته است نام برده‌اند."> اسماعیلیهوکه پیروان آن معتقدند پس ازحضرت علی، امام حسن، امام حسین و زید بن علی،به هر مردی از اولاد حضرت فاطمه(س) می‌رسد که مردم را بهخود دعوت کند و در ظاهر، عادل، عالم و شجاع‏ باشد و مومنان با او برایبیعت‏ کنند. این فرقه در سال‌های آغازین قرن ۲ هجری قمری ازمنشعب شد. یمن اقامتگاه اصلی زیدیان است. بر اساس برخی منابع  پیروانحدود ۳۵ درصد جمعیت کل یمن را تشکیل می‎دهند."> زیدیهمهمترین فرقه‌های مذهبدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهاز آغاز تا پایان افشاگر اندیشه هاى باطل اوست، وو روایات، بعد از آن دینی نخواهد آمد. نقطه آغازین این دین، سال ۶۱۰ میلادی در شهر مکه واقع در شبه جزیره عربستان است. پیام‌آور این دین حضرت محمد(ص) است که خاتم پیامبران لقب یافته است.کتاب آسمانی و قبله‌گاه مسلمانان خانه کعبه در شهر مکه است. آموزه‌هایدر سه دسته کلی عقاید، احکام وجای می‌گیرند. مهم‌تریناعتقادی آنو اساسی‌ترین عمل عبادی آناست. در دیندو مذهب عمده و اصلیو اهلوجود دارد."> اسلامدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ووو عمره،آنهاست."> رکندین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیردر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خدانیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازالله این است که برای دریافت هدایت معنوی و الهی، می‌باید بدین اشخاص تمسک جست و آنان به منزله دروازه‌های ورود به بارگاه خداوندند."> بابحفظ مصالح امت بر اودارای اقسام و دسته‌بندی‌های مختلفی است. مهم‌ترین واجبات شرعی، با عنوانمعروف‌اند که معروف‌ترین آنها، ده مورد است."> واجببود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازاسلامی به نصب الهی و جانشینی از پیامبر اکرم(ص) در امور دینی و دنیوی است. این آموزه، از اصول مذهبو از وجوه اختلاف اعتقادی میانو سنی است. بنابر آموزه‌های شیعه، پیامبر اکرم(ص) از ابتدای دوران رسالت و از نخستین دعوت علنی، به معرفی خلیفه خویش و امام مسلمانان پس از وفات خود، اهتمام جدی داشت."> امامتحضرت علی(ع) به نصب الهیکه در موارد فراوانی مترادف اصطلاحاست، ولی برخیرا دارای معنایی عام‌تر دانسته و به هر گزارش تاریخی می‌گویند؛ چه کلامی از معصومان باشد و چه نقل تاریخ یا کلام غیرمعصوم."> خبرداد. امامیه،فرزندش اسماعیل یا نواده‌اش محمد بن اسماعیل اعتقاد دارند و در مناطق و منابع مختلف به نام‌های گوناگون مانند باطنیه، تعلیمیه، سبعیه، حشیشیه، ملاحده و قرامطه خوانده شده‌اند. فرقه مشهور اسماعیلیه،تعلیمیه هستند. در حال‌ حاضر، اسماعیلیان‌ که‌ عمدتاً به‌ شاخه نزاری این‌ فرقه‌ تعلق‌ دارند، ومحمد بن ابی زینب یا مقلاص بن ابی الخطاب، شخصیتی است که در منابعاز او به عنوان شخصی که دراسماعیل دست داشته است نام برده‌اند."> اسماعیلیهوکه پیروان آن معتقدند پس ازحضرت علی، امام حسن، امام حسین و زید بن علی،به هر مردی از اولاد حضرت فاطمه(س) می‌رسد که مردم را بهخود دعوت کند و در ظاهر، عادل، عالم و شجاع‏ باشد و مومنان با او برایبیعت‏ کنند. این فرقه در سال‌های آغازین قرن ۲ هجری قمری ازمنشعب شد. یمن اقامتگاه اصلی زیدیان است. بر اساس برخی منابع  پیروانحدود ۳۵ درصد جمعیت کل یمن را تشکیل می‎دهند."> زیدیهمهمترین فرقه‌های مذهبدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهبا تمام وجود معتقد است که نبوّت منحصر به خاتم الانبیاء محمّد(صلىاست. برخی از کسانی که مستقیم و بی‌واسطه از معصومین(ع) روایت شنیده‌اند، متن شنیده شده را به صورت نوشتاری ثبت کرده‌اند. به هر یک از این نوشته‌هامی‌گویند. چهارصدروایی موسوم بهاز مهمترین زیربناهای شکل گیری جوامع حدیثی بعدی است. کاربرد این اصطلاح برای اصول فقهی متقدمکه کتاب‌هایی فقهی بودند ازاشتراک لفظی است. همچنین این اصطلاح را نباید با اصطلاحعملی یا اصول عملیه در علماشتباه گرفت."> اصلعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهاعتقادی درو مهم‌ترین شعار آن است. نخستین آموزه‌ای که پیامبربرای مردم بیان کرد باور به خدای یکتا بود که با جمله «لا الٰه الا اللّٰه» ابراز می‌شود. تمام آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی و فقهیبهباز می‌گردد."> توحیدو شهادت بهاعتقادی درو مهم‌ترین شعار آن است. نخستین آموزه‌ای که پیامبربرای مردم بیان کرد باور به خدای یکتا بود که با جمله «لا الٰه الا اللّٰه» ابراز می‌شود. تمام آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی و فقهیبهباز می‌گردد."> توحیدو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهعلیه وآله) بوده و هست. و هر کس غیر از او ادّعاى مقام نبوّت کند کافر است.
اى کاش این بزرگان را که او ادّعا مى کند به ما معرّفى مى کرد و مى گفت که آیا با آنها درباره دیدگاهشان شفاهاً گفت وگو کرده است؟! پس چرا نام آنها را ذکر نمى کند؟! آیا در کتاب هاى آنها دیده است؟! پس آن کتاب ها کدام است؟! او که از علاّمه نام مى برد هم اکنون کتاب هاى کلامى و عقیدتى وى، برخى خطّى و برخى چاپى در دسترس است، ملاحظه نمایید که در کدام یک از آنها این نسبت هاى ناروا وجود دارد! [چقدر انسان باید پست باشد که بدون دلیل و مدرکی به یک عالم که بر اساس روایت نبوی در رتبه ی انبیاء قرار دارد این گونه بهتان بزند!](2)
در مورد جنگعادل بوده و از این رو، کارهای نادرست و حتی مجرمانه آنها حمل بر خطای درمی‌شود. از نظر شیعه،از این نظر با بقیه مسلمانان هیچ فرقی ندارند وهر یک از آنها باید به طریقی ثابت شود."> صحابهپیامبر. او پس از درگذشت رسول خدا، به همراه تعداد دیگری ازعادل بوده و از این رو، کارهای نادرست و حتی مجرمانه آنها حمل بر خطای درمی‌شود. از نظر شیعه،از این نظر با بقیه مسلمانان هیچ فرقی ندارند وهر یک از آنها باید به طریقی ثابت شود."> صحابهدربه عنوان جانشین پیامبر(ص)کردند."> سقیفه بنی ساعدهگرد آمدند تا علیرغم وصیت رسولدر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خدادربارهآن حضرتند و تنها تفاوتی که با او دارند، این است کهبر آنها نازل نمی‌شود. پس از وفات پیامبر اسلام(ص)،رسمی، (به جز دوره‌ کوتاه حکومت امام علی(ع))، عملاً به غیرمعصومان رسید و در حدود سیزده قرن اشخاص و خاندان‌های متعددی در گستره جهانخود را مصداق خلیفه پیامبر(ص) معرفی کردند."> خلافتعلی(ع)، دست به انتخاب خلیفه مسلمین بزنند. حاضران در سقیفه بنی ساعده، سرانجام باپیامبر. او پس از درگذشت رسول خدا، به همراه تعداد دیگری ازدرگرد آمدند تا علیرغم وصیت رسولدربارهعلی(ع)، دست به انتخاب خلیفه مسلمین بزنند. حاضران در سقیفه بنی ساعده، سرانجام بابه عنوان خلیفه رسول خدا(ص)کردند. وی اولین خلیفه از خلفای راشدین از نگاه اهلاست. در دیدگاه مشهور تاریخ‌نویسان، وی با پیامبر(ص) هجرت کرده و در غار ثور پنهان شد. در طول حکومت کوتاه او، حوادث بحث‌برانگیزی در تاریخرخ داد؛ از جمله واقعه فدک، جنگ‌های ردّه و شروع فتوحات."> ابوبکربه عنوان خلیفه رسول خدا(ص)یا خلیفه است. نخستیندرنبوی، بیعتِ حضرت علی(ع) و خدیجه(س) با آن حضرت پس از قبولاست."> بیعتکردند. وی اولین خلیفه از خلفای راشدین از نگاه اهلو پس ازکریم دومین منبعمسلمانان شمرده می‌شود.پیامبر بهمسلمانان حجت است وامامان شیعه، به اعتقاد علمایمعتبر است. اهل سنت، سنتغیر معصوم را نیز معتبر می‌دانند. فعل معصوم حداقل مجاز بودن آن عمل را نشان می‌دهد و تقریر معصوم نیز نشان‌دهنده جواز یک عمل است، به این شرط که معصوم از آن عملداشته باشد و منعی از ابراز عقیده خود نداشته باشد."> سنتاست. در دیدگاه مشهور تاریخ‌نویسان، وی با پیامبر(ص) هجرت کرده و در غار ثور پنهان شد. در طول حکومت کوتاه او، حوادث بحث‌برانگیزی در تاریخو روایات، بعد از آن دینی نخواهد آمد. نقطه آغازین این دین، سال ۶۱۰ میلادی در شهر مکه واقع در شبه جزیره عربستان است. پیام‌آور این دین حضرت محمد(ص) است که خاتم پیامبران لقب یافته است.کتاب آسمانی و قبله‌گاه مسلمانان خانه کعبه در شهر مکه است. آموزه‌هایدر سه دسته کلی عقاید، احکام وجای می‌گیرند. مهم‌تریناعتقادی آنو اساسی‌ترین عمل عبادی آناست. در دیندو مذهب عمده و اصلیو اهلوجود دارد."> اسلامرخ داد؛ از جمله واقعه فدک، جنگ‌های ردّه و شروع فتوحات."> ابوبکرو سایر مسلمانان با مسیلمه و هم مسلکان وى هم گرچهعادل بوده و از این رو، کارهای نادرست و حتی مجرمانه آنها حمل بر خطای درمی‌شود. از نظر شیعه،از این نظر با بقیه مسلمانان هیچ فرقی ندارند وهر یک از آنها باید به طریقی ثابت شود."> صحابهپیامبر. او پس از درگذشت رسول خدا، به همراه تعداد دیگری ازعادل بوده و از این رو، کارهای نادرست و حتی مجرمانه آنها حمل بر خطای درمی‌شود. از نظر شیعه،از این نظر با بقیه مسلمانان هیچ فرقی ندارند وهر یک از آنها باید به طریقی ثابت شود."> صحابهدربه عنوان جانشین پیامبر(ص)کردند."> سقیفه بنی ساعدهگرد آمدند تا علیرغم وصیت رسولدر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خدادربارهآن حضرتند و تنها تفاوتی که با او دارند، این است کهبر آنها نازل نمی‌شود. پس از وفات پیامبر اسلام(ص)،رسمی، (به جز دوره‌ کوتاه حکومت امام علی(ع))، عملاً به غیرمعصومان رسید و در حدود سیزده قرن اشخاص و خاندان‌های متعددی در گستره جهانخود را مصداق خلیفه پیامبر(ص) معرفی کردند."> خلافتعلی(ع)، دست به انتخاب خلیفه مسلمین بزنند. حاضران در سقیفه بنی ساعده، سرانجام باپیامبر. او پس از درگذشت رسول خدا، به همراه تعداد دیگری ازدرگرد آمدند تا علیرغم وصیت رسولدربارهعلی(ع)، دست به انتخاب خلیفه مسلمین بزنند. حاضران در سقیفه بنی ساعده، سرانجام بابه عنوان خلیفه رسول خدا(ص)کردند. وی اولین خلیفه از خلفای راشدین از نگاه اهلاست. در دیدگاه مشهور تاریخ‌نویسان، وی با پیامبر(ص) هجرت کرده و در غار ثور پنهان شد. در طول حکومت کوتاه او، حوادث بحث‌برانگیزی در تاریخرخ داد؛ از جمله واقعه فدک، جنگ‌های ردّه و شروع فتوحات."> ابوبکربه عنوان خلیفه رسول خدا(ص)یا خلیفه است. نخستیندرنبوی، بیعتِ حضرت علی(ع) و خدیجه(س) با آن حضرت پس از قبولاست."> بیعتکردند. وی اولین خلیفه از خلفای راشدین از نگاه اهلو پس ازکریم دومین منبعمسلمانان شمرده می‌شود.پیامبر بهمسلمانان حجت است وامامان شیعه، به اعتقاد علمایمعتبر است. اهل سنت، سنتغیر معصوم را نیز معتبر می‌دانند. فعل معصوم حداقل مجاز بودن آن عمل را نشان می‌دهد و تقریر معصوم نیز نشان‌دهنده جواز یک عمل است، به این شرط که معصوم از آن عملداشته باشد و منعی از ابراز عقیده خود نداشته باشد."> سنتاست. در دیدگاه مشهور تاریخ‌نویسان، وی با پیامبر(ص) هجرت کرده و در غار ثور پنهان شد. در طول حکومت کوتاه او، حوادث بحث‌برانگیزی در تاریخو روایات، بعد از آن دینی نخواهد آمد. نقطه آغازین این دین، سال ۶۱۰ میلادی در شهر مکه واقع در شبه جزیره عربستان است. پیام‌آور این دین حضرت محمد(ص) است که خاتم پیامبران لقب یافته است.کتاب آسمانی و قبله‌گاه مسلمانان خانه کعبه در شهر مکه است. آموزه‌هایدر سه دسته کلی عقاید، احکام وجای می‌گیرند. مهم‌تریناعتقادی آنو اساسی‌ترین عمل عبادی آناست. در دیندو مذهب عمده و اصلیو اهلوجود دارد."> اسلامرخ داد؛ از جمله واقعه فدک، جنگ‌های ردّه و شروع فتوحات."> ابوبکرغاصبدر ادبیات شیعی، برای امام علی(ع)، حضرت زهرا (س)،وو نُه امام معصوم از فرزندان ایشان استفاده می‌شود.درتطهیر ومودت تعبیر اهل البیت را به کار برده و بر پاکی و وجوب محبت آن‌ها تصریح کرده است. پیامبرنیز در احادیثی مانندسفینه واز جایگاه والایدر دینسخن گفته است. آنان دارای مقام عصمت‌ اند و از نظرو فضیلت‌های دیگر بر همه اصحاب برتری دارند."> اهل بیتآن حضرتند و تنها تفاوتی که با او دارند، این است کهتشریعی و رسالی نامیده می‌شود، مخصوص پیامبران است و باو تحدیث تفاوت دارد."> وحیبر آنها نازل نمی‌شود. پس از وفات پیامبر اسلام(ص)،آن حضرتند و تنها تفاوتی که با او دارند، این است کهبر آنها نازل نمی‌شود. پس از وفات پیامبر اسلام(ص)،رسمی، (به جز دوره‌ کوتاه حکومت امام علی(ع))، عملاً به غیرمعصومان رسید و در حدود سیزده قرن اشخاص و خاندان‌های متعددی در گستره جهانخود را مصداق خلیفه پیامبر(ص) معرفی کردند."> خلافترسمی، (به جز دوره‌ کوتاه حکومت امام علی(ع))، عملاً به غیرمعصومان رسید و در حدود سیزده قرن اشخاص و خاندان‌های متعددی در گستره جهانو روایات، بعد از آن دینی نخواهد آمد. نقطه آغازین این دین، سال ۶۱۰ میلادی در شهر مکه واقع در شبه جزیره عربستان است. پیام‌آور این دین حضرت محمد(ص) است که خاتم پیامبران لقب یافته است.کتاب آسمانی و قبله‌گاه مسلمانان خانه کعبه در شهر مکه است. آموزه‌هایدر سه دسته کلی عقاید، احکام وجای می‌گیرند. مهم‌تریناعتقادی آنو اساسی‌ترین عمل عبادی آناست. در دیندو مذهب عمده و اصلیو اهلوجود دارد."> اسلامخود را مصداق خلیفه پیامبر(ص) معرفی کردند."> خلافتامیر المومنین(علیه السلام) می باشد اما در جنگ بین مسلمانان با کفار، مسلمانان را بر حق می دانیم همانطور که مولای ما علی(علیه السلام) این گونه بود.
تاریخ انتشار: « 1393/02/11 »

مطالب مرتبط

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 470