اتهام ابن تیمیه در برترى مشاهد بر مساجد و زیارت بر حج از نگاه شیعه!!!
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

اتهام ابن تیمیه در برترى مشاهد بر مساجد و زیارت بر حج از نگاه شیعه!!!

پرسش : آیا همان طور که  ابن تیمیه مى گوید،در کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهبه مساجد بى احترامى نموده و به جاىخانه کعبه و انجام دادن اعمال عبادی مخصوص.افزون بر بُعد عبادی دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز هست و از مهم‌ترین شعائربه شمار می‌رود. رفتن به سفر حج، بر هر مسلمان فقط یک باراست. عقل، بلوغ، حریت و استطاعت، شروط وجوب حج‌اند. حجبر سه گونه است: قِران، اِفراد و تَمَتُّع که در سه ماه شوال، ذی قعده و ذی حجه انجام می‌شود. مناسکعبارت‌اند از احرام، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، رفتن به سرزمین منا، رمی جمرات، سعی بین صفا و مروه، طواف نساء وطواف نساء، طواف زیارت،طواف و قربانی. مراسمبزرگترین اجتماع مسلمانان است. گروه‌هایی از همه فرقه‌های اسلامی در ایامدر مکه گرد هم می‌آیند."> حجبه مشاهد مشرفه مى رود؟
پاسخ اجمالی: ابن تیمیه شیعه را متهم می‌کند که مساجد را تعطیل نموده و حرم بزرگانشان را آباد ساخته... و حج حرم‌ها را مهم‌ تر از حج بیت ‌الله می‌داند. در پاسخ باید ابن تیمه را به مساجد شیعه و نمازهای جماعتی که در آنها برگزار می‌شود، ارجاع داد و احکام احترام‌ آمیز شیعه درباره مساجد را به او یادآور شد. درباره حرم‌ها نیز شیعه صاحبان قبر را عبادت نمى کند، بلکه طبق روایات اهل بیت(ع) با زیارت آن اولیا به خدا تقرّب مى جوید. همچنین شیعه حجِ را از ارکان دین دانسته و تأخیر آن از سال وجوبش را گناه کبیره می‌داند.

پاسخ تفصیلی: ابن تیمیه مى گوید:
شیعه مساجدى را که به فرماندر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خداباید تعظیم نموده و ذکرش در آن گفته شود، تعطیل کرده است و در آن نهاست. در این عبادت، نمازگزار رو به کعبه می‌ایستد و ذکرهای ویژه‌ای را خوانده و اعمال ویژه‌ای مانندورا به جا می‌آورد.به دو شکل فردی (فُرادا) و جماعت برگزار می‌شود. نماز، نخستین عبادتی است که بر پیامبر(ص) در مکهشد و از آن با تعبیراتی مانند ستون دین و شرط قبولی سایر اعمال یاد شده است. علاوه بر نمازهایروزانه، نمازهای مستحبی فراوانی نیز وجود دارد که در روایات، برای آنها آثار و پاداش‌های فراوانی در دنیا وبیان شده است. مهم‌ترین این نمازها،شب و نافله‌های نمازهایاست."> نمازجمعه اى بر پا مى دارند و نهاست. در این عبادت، نمازگزار رو به کعبه می‌ایستد و ذکرهای ویژه‌ای را خوانده و اعمال ویژه‌ای مانندورا به جا می‌آورد.به دو شکل فردی (فُرادا) و جماعت برگزار می‌شود. نماز، نخستین عبادتی است که بر پیامبر(ص) در مکهشد و از آن با تعبیراتی مانند ستون دین و شرط قبولی سایر اعمال یاد شده است. علاوه بر نمازهایروزانه، نمازهای مستحبی فراوانی نیز وجود دارد که در روایات، برای آنها آثار و پاداش‌های فراوانی در دنیا وبیان شده است. مهم‌ترین این نمازها،شب و نافله‌های نمازهایاست."> نمازجماعتى؛ بلکه نزد آنان از ارزش و احترامى برخوردار نیست، و احیاناً اگر نمازى هم در مسجد بخوانند به صورت فُرادی مى خوانند. و به عکس، حرم بزرگانشان را بسیار تعظیم نموده و بسان مشرکان در آنجا اعتکاف مى کنند و مانند حاجیانِ خانهدر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خدادر آنجا حجّ بجا مى آورند و برخى از آنها حجّ در آنجا را از حجّ کعبه مهم تر مى دانند، بلکه به کسى که حجّ آنجا را کافى از حجِّ کعبه واست. در این عبادت، نمازگزار رو به کعبه می‌ایستد و ذکرهای ویژه‌ای را خوانده و اعمال ویژه‌ای مانندورا به جا می‌آورد.به دو شکل فردی (فُرادا) و جماعت برگزار می‌شود. نماز، نخستین عبادتی است که بر پیامبر(ص) در مکهشد و از آن با تعبیراتی مانند ستون دین و شرط قبولی سایر اعمال یاد شده است. علاوه بر نمازهایروزانه، نمازهای مستحبی فراوانی نیز وجود دارد که در روایات، برای آنها آثار و پاداش‌های فراوانی در دنیا وبیان شده است. مهم‌ترین این نمازها،شب و نافله‌های نمازهایاست."> نمازجمعه و جماعت نمى داند دشنام مى دهند، و این از جنس دین مسیحیّت و مشرکان است.(1)
و مى گوید:
درحالى کهدر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خداو پیامبر، بناى مَشاهد (ساخت گنبد و بارگاه) رابه معنای ممنوعیت انجام دادن یا ترک یک فعل است. فعل در اینجا شامل گناهان زبانی و عقیدتی نیز هست."> حرامکرده اند ولى آنان این اماکن را به منزله بت خانه قرار داده، آباد و آراسته مى کنند، و بعضى از آنانهمواره از اعمال پسندیدهبوده و نزد شیعیان جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیاری دارد. از این رودر فرهنگ شیعه، از ویژگی‌ها و نمادهای شیعیان به شمار می‌رود. اما وهابیت با تفسیر‌هایی خاص از برخی آیاتادعا می کنندباپیامبر(ص) سازگار ندارد و به طرح شبهاتی در این رابطه پرداخته اند."> زیارتآنجا را مانند حجّ مى دانند چنانکهاز بزرگترین علمایدوازده امامی در نیمه دوم قرن ۴ ق و اوائل قرن ۵ق. قبل از شیخ مفید، تمسک به ظواهر احادیث به شدت رواج داشت وگرفتن از عقل و روش عقلی در استنباط احکام شرعی، منزلت چندانی نداشت. شیخ در برابر جمودقیام کرد و با تدوینعملاجدیدی را پایه گذاری کرد. این شیوه اجتهاد، راه میانه‌ای بود بین روش حدیثیو شیوه قیاسی ابن جنید در فقه. شیخ در آغاز برای استنباط احکام، کتاب التذکره باصول الفقه را تدوین کرد ودر کتاب الذریعه ودر کتابالاصول این ابتکار استاد را پی گرفتند. البته خود شیخ نیز این شیوه را از استادش ابن ابیعمانی،گرفته بود. شیخ را با توجه به کتاب وی، الاعلام فیما اتفقت الامامیه علیه من الاحکام، بنیانگذارمقارن دانسته اند که با الانتصاروشیخ طوسی و تذکره الفقهای علامه حلی این بنا تکمیل گردید و گسترش یافت."> شیخ مفیدیکى از تالیفاتش را «مناسک حجِّ المشاهد» نامیده و در آن، شرک و کذبى از نوع شرک و کذب مسیحیّت وجود دارد.(2)
در پاسخ مى گوییم:
مساجدِ آبادِ شهرهاى پیشرفته و غیر پیشرفته حتى روستاها و دهاتدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهدر برابر دیدگان همه است. ودر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهکسى است که بى اندازه براى مسجد احترام قائل است و حرمتش را لازم و نجس کردنش رابه معنای ممنوعیت انجام دادن یا ترک یک فعل است. فعل در اینجا شامل گناهان زبانی و عقیدتی نیز هست."> حرامو طاهر نمودنش رادارای اقسام و دسته‌بندی‌های مختلفی است. مهم‌ترین واجبات شرعی، با عنوانمعروف‌اند که معروف‌ترین آنها، ده مورد است."> واجبمى داند،است. در این عبادت، نمازگزار رو به کعبه می‌ایستد و ذکرهای ویژه‌ای را خوانده و اعمال ویژه‌ای مانندورا به جا می‌آورد.به دو شکل فردی (فُرادا) و جماعت برگزار می‌شود. نماز، نخستین عبادتی است که بر پیامبر(ص) در مکهشد و از آن با تعبیراتی مانند ستون دین و شرط قبولی سایر اعمال یاد شده است. علاوه بر نمازهایروزانه، نمازهای مستحبی فراوانی نیز وجود دارد که در روایات، برای آنها آثار و پاداش‌های فراوانی در دنیا وبیان شده است. مهم‌ترین این نمازها،شب و نافله‌های نمازهایاست."> نمازپیش از برطرف کردن نجاست را در صورت علم به آن باطل دانسته، و توقف جنب و حائض و نفساء در آن، و نیز بردن نجاست به داخل آن را ـ در صورت هتک حرمت ـ جایز نمى داند، و معامله و سخن پیرامون دنیا را در آنجاگزاردن در حمام. همچنین کراهت در معامله به معنای ناپسند دانستن شارع در انجام آن است."> مکروهمى داند.
و روایتدوازده تن از خاندان پیامبر اسلام(ص) که بنابر آموزه‌های شیعی، جانشینان آن حضرت و پس از او سرپرست و اماماسلامی‌اند. نخستین امام، حضرت علی(ع) است و دیگر امامان فرزندان و نوادگان او و حضرت زهرا(س) هستند."> امامان شیعهاز پیامبر(صلىعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهو شهادت بهو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهعلیه وآله): «لا صلاه لجار المسجد الاّ فی المسجد»؛ (براى همسایه مسجداست. در این عبادت، نمازگزار رو به کعبه می‌ایستد و ذکرهای ویژه‌ای را خوانده و اعمال ویژه‌ای مانندورا به جا می‌آورد.به دو شکل فردی (فُرادا) و جماعت برگزار می‌شود. نماز، نخستین عبادتی است که بر پیامبر(ص) در مکهشد و از آن با تعبیراتی مانند ستون دین و شرط قبولی سایر اعمال یاد شده است. علاوه بر نمازهایروزانه، نمازهای مستحبی فراوانی نیز وجود دارد که در روایات، برای آنها آثار و پاداش‌های فراوانی در دنیا وبیان شده است. مهم‌ترین این نمازها،شب و نافله‌های نمازهایاست."> نمازنیست جز در مسجد)، و احکامى که درباره مسجد دریا تکالیف دینی انسان در این دنیاست. فقیهان تعاریف متعددی ازبه دست داده‌اند. احکام فقهی از طریق استدلال و تحقیق در منابع چهارگانه به‌دست می‌آید که عبارتند از قرآن، سنت،و عقل.در بین اهلو شیعه، از ابتدایدوره‌هایی را سپری کرده است. دوره مشترک بین این دو مذهب را دوره تشریع می‌گویند که زمان حضور پیامبر(ص) است."> فقه شیعه آمده، و نمازهاى جماعتى که در آنجا برگزار مى شود، براى کسانى که به مناطق شیعه سفرى کرده یا اطّلاعات اندکى دارند، چون روز روشن است. [و چقدر باید یک عالم بیچاره باشد که با ایناست که درواز آن نهی شده است. در احادیث،کلید بدی‌ها و مایه تباهیمحسوب گشته است. در مواردیگفتن مجاز و حتی گاهشمرده شده است. اضطرار، جنگ و آشتی‌دادن مومنان، برخی از این موارد است."> دروغهای واضح و روشن اعتبار خود و کتاب های خود را از بین ببرد].
امّا بزرگداشت مشاهد: هیچ شباهتى میان شیعیان و عمل مشرکان وجود ندارد؛ زیرادر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعه صاحبان قبر را عبادت نمى کند، بلکه باهمواره از اعمال پسندیدهبوده و نزد شیعیان جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیاری دارد. از این رودر فرهنگ شیعه، از ویژگی‌ها و نمادهای شیعیان به شمار می‌رود. اما وهابیت با تفسیر‌هایی خاص از برخی آیاتادعا می کنندباپیامبر(ص) سازگار ندارد و به طرح شبهاتی در این رابطه پرداخته اند."> زیارتو ستایش آنان بهدر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خداتقرّب مى جوید؛ چون آنان ولىّ و محبوب خدایند. و شاهد این ادّعا روایات و متنهمواره از اعمال پسندیدهبوده و نزد شیعیان جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیاری دارد. از این رودر فرهنگ شیعه، از ویژگی‌ها و نمادهای شیعیان به شمار می‌رود. اما وهابیت با تفسیر‌هایی خاص از برخی آیاتادعا می کنندباپیامبر(ص) سازگار ندارد و به طرح شبهاتی در این رابطه پرداخته اند."> زیارتهایى است که از امامان خود نقل مى کنند [و در این امر تابعآن را با نظارت مستقیم و مستمر پیامبر نوشته‌اند. حافظان بسیاری از میان اصحاب،را حفظ و بهنقل کرده‌اند. این کتاب، در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی مدون نبوده است.کریم، در عصربا نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال ۲۸ق.، مدون بین الدفتین، می‌گردد."> قرآنوو پس ازکریم دومین منبعمسلمانان شمرده می‌شود.پیامبر بهمسلمانان حجت است وامامان شیعه، به اعتقاد علمایمعتبر است. اهل سنت، سنتغیر معصوم را نیز معتبر می‌دانند. فعل معصوم حداقل مجاز بودن آن عمل را نشان می‌دهد و تقریر معصوم نیز نشان‌دهنده جواز یک عمل است، به این شرط که معصوم از آن عملداشته باشد و منعی از ابراز عقیده خود نداشته باشد."> سنتهستند] و صریحاً گواهى مى دهند: «...عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ * لاَ یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِاَمْرِهِ یَعْمَلُونَ»(3)؛ (بندگان شایسته اویند. هرگز در سخن بر او پیشى نمى گیرند؛ و (پیوسته) به فرمان او عمل مى کنند).
امّا دشنام بر افراد یاد شده: این، ازاست که درواز آن نهی شده است. در احادیث،کلید بدی‌ها و مایه تباهیمحسوب گشته است. در مواردیگفتن مجاز و حتی گاهشمرده شده است. اضطرار، جنگ و آشتی‌دادن مومنان، برخی از این موارد است."> دروغترین سخن هایى است که از خود درآورده و بهدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهنسبت مى دهد؛ زیرا تمام شیعیان بدون استثنا، حجِّ کعبه را از ارکان دین می دانند و از امامانشان نقل مى کنند: «انّ الاسلام بنی على خمس، الصلاه و الزکاه و الحجّ و الصوم و الولایه»؛ (اسلام بر پنجاست. برخی از کسانی که مستقیم و بی‌واسطه از معصومین(ع) روایت شنیده‌اند، متن شنیده شده را به صورت نوشتاری ثبت کرده‌اند. به هر یک از این نوشته‌هامی‌گویند. چهارصدروایی موسوم بهاز مهمترین زیربناهای شکل گیری جوامع حدیثی بعدی است. کاربرد این اصطلاح برای اصول فقهی متقدمکه کتاب‌هایی فقهی بودند ازاشتراک لفظی است. همچنین این اصطلاح را نباید با اصطلاحعملی یا اصول عملیه در علماشتباه گرفت."> اصلنهاده شده است: نماز، زکات، حجّ،و به این معناست که فرد مکلّف برای انجام فرمانو تقرب به خداوند و یا کفّاره بعضی از گناهان، ازصبح تامغرب از برخی کارها از جمله خوردن و آشامیدن خودداری کند.ازاسلام است و در سایر ادیان نیز صورت‌هایی از آنبوده است.به لحاظ فقهی، چهار قسم است: واجب، مستحب،و حرام.ماه رمضان از ستون‌هایشمرده شده و بر همه مسلمانانِ بالغ، عاقل و سالماست در این ماهبگیرند.رمضان در ۲۸ شعبان سال دوم هجری در مدینه با نزول۱۸۳بقره بر مسلمانانشد. هر چند موارد وجوب و محرمات آن چندی بعد تغییر یافت و مواردی از آن با نزول آیاتی نسخ شد."> روزهو ولایت)، و احادیثدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهدر این زمینه فراوان است.
همچنیندر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهبر این باور است که تاخیر حجِّدارای اقسام و دسته‌بندی‌های مختلفی است. مهم‌ترین واجبات شرعی، با عنوانمعروف‌اند که معروف‌ترین آنها، ده مورد است."> واجباز سال وجوبشمی‌تواند عملی مانند قتل، گفتاری مانندو نظری مانند شرک باشد.درو روایات به صغیره و کبیره تقسیم شده است. بنابر آموزه‌های دینی، برخی گناهان مانع از استجابتو برخی موجب نباریدن باران، تبدیل نعمت به نقمت، از بین بردن آبرو و شتاب یافتن مرگ می گردد. بر طبق احادیث، خداوند به وسیله کیفر دنیوی، بیماری، اندوه، انجام کارهای نیک و خوش اخلاقی گناهان بندگانش را محو می‌کند."> گناهکبیره است و به ترک کننده آن هنگام مرگ گفته مى شود: «مُت ان شئت یهودیّاً وان شئت نصرانیّاً»؛ (اکنون یا یهودى بمیر و یا نصرانى).
آیا با توجّه به این عقاید و احادیث و مطابقت فتواى علما با آنها که برگرفته از قرآن و سنّت مى باشد، معقول است کهدر کنار اهل سنت. بنابر اصول اعتقادی آن، نصب امام و خلیفه پیامبر(ص)، الهی ودین است و دخالت در نصب او در صلاحیت غیرنیست. پیامبر(ص) نیز نسبت به آن غفلت نکرده و تعیین امام ازحفظ مصالح امت بر اوبود و آن حضرت به مناسبتهای مختلف از جمله غدیر، به امر الهی، ازحضرت علی(ع) به نصب الهیداد. امامیه،ومهمترین فرقه‌های مذهبدر طول تاریخ هستند. بنابر برخی روایات، واژهرا نخستین بار پیامبر(ص) به کار گرفت."> شیعهبه کسى کههمواره از اعمال پسندیدهبوده و نزد شیعیان جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیاری دارد. از این رودر فرهنگ شیعه، از ویژگی‌ها و نمادهای شیعیان به شمار می‌رود. اما وهابیت با تفسیر‌هایی خاص از برخی آیاتادعا می کنندباپیامبر(ص) سازگار ندارد و به طرح شبهاتی در این رابطه پرداخته اند."> زیارترا کافى از حجّ نمى داند دشنام دهد؟!
امّا کتاب شیخ مفید: تنها نکته موجود در کتاب این است که آن را «منسک الزیارات» نامیده، و «منسک» به معناى عبادت و اداى حقّ خداست، و در شرع معناى خاصّى که مختصّ حجّ باشد ندارد، گرچه در زبان مردم در حجّ به کار مى رود. بنابراین هر عبادتى در هر جایى و در هر لحظه اى که مورد پسنددر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خداباشد را مى توان «منسک» نامید [و تعبیر «منسک» بر آنها هرگز به معنی جایگزینی برایخانه کعبه و انجام دادن اعمال عبادی مخصوص.افزون بر بُعد عبادی دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز هست و از مهم‌ترین شعائربه شمار می‌رود. رفتن به سفر حج، بر هر مسلمان فقط یک باراست. عقل، بلوغ، حریت و استطاعت، شروط وجوب حج‌اند. حجبر سه گونه است: قِران، اِفراد و تَمَتُّع که در سه ماه شوال، ذی قعده و ذی حجه انجام می‌شود. مناسکعبارت‌اند از احرام، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، رفتن به سرزمین منا، رمی جمرات، سعی بین صفا و مروه، طواف نساء وطواف نساء، طواف زیارت،طواف و قربانی. مراسمبزرگترین اجتماع مسلمانان است. گروه‌هایی از همه فرقه‌های اسلامی در ایامدر مکه گرد هم می‌آیند."> حجنیست]. پس به کار بردن واژه «نسک» و «منسک» براىهمواره از اعمال پسندیدهبوده و نزد شیعیان جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیاری دارد. از این رودر فرهنگ شیعه، از ویژگی‌ها و نمادهای شیعیان به شمار می‌رود. اما وهابیت با تفسیر‌هایی خاص از برخی آیاتادعا می کنندباپیامبر(ص) سازگار ندارد و به طرح شبهاتی در این رابطه پرداخته اند."> زیارتمشاهد مقدّسه و آداب و دعاهاى رسیده، بدون سجده بر قبر واست. در این عبادت، نمازگزار رو به کعبه می‌ایستد و ذکرهای ویژه‌ای را خوانده و اعمال ویژه‌ای مانندورا به جا می‌آورد.به دو شکل فردی (فُرادا) و جماعت برگزار می‌شود. نماز، نخستین عبادتی است که بر پیامبر(ص) در مکهشد و از آن با تعبیراتی مانند ستون دین و شرط قبولی سایر اعمال یاد شده است. علاوه بر نمازهایروزانه، نمازهای مستحبی فراوانی نیز وجود دارد که در روایات، برای آنها آثار و پاداش‌های فراوانی در دنیا وبیان شده است. مهم‌ترین این نمازها،شب و نافله‌های نمازهایاست."> نمازبه سوى آن و بدون درخواست از خود صاحب قبر، چه مانعى دارد؟!
ادّعاى وجود شرک و کذب در آن کتاب نیز ادّعایى بى دلیل است، لکن ابن تیمیه به دلیل شدّت دشمنیش، به پیامدهاى خطرناکاست که درواز آن نهی شده است. در احادیث،کلید بدی‌ها و مایه تباهیمحسوب گشته است. در مواردیگفتن مجاز و حتی گاهشمرده شده است. اضطرار، جنگ و آشتی‌دادن مومنان، برخی از این موارد است."> دروغهایش توجّه ندارد و بى دلیل سخن مى گوید. مطالب آن کتاب درباره ائمّه طاهرین جز اثبات مقام بندگى و فروتنى در برابر قدرت پروردگار و نفى مراتبى که براى آنان نیست و یادآورى قرب و منزلتى که نزددر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خدا دارند، چیز دیگرى نیست و کتاب، اکنون موجود بوده و در دسترس مى باشد.
«فَمَالِ هَـوُلاَءِ الْقَوْمِ لاَیَکَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً»(4)؛ (پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنى را درک کنند؟!) .(5)
تاریخ انتشار: « 1393/02/11 »

مطالب مرتبط

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 512